Terms & conditions

  • Terms & conditions

Naudojimosi VILNIUSBYNIGHT.COM taisyklės
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatoma naudojimosi internetine svetaine vilniusbynight.com tvarka (toliau – vilniusbynight.com), taip pat vilniusbynight.com vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.

1.2. Vilniusbynight.com tvarko ir administruoja MB “Naktinis Vilnus”, į.k. 304422315, buveinės adresas Savanorių pr. 178F, BHV, LT-03154 Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100011881919, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau – Tiekėjas).

1.3. Vilniusbynight.com vartotojams suteikiama galimybė patalpinti bei peržiūrėti skelbimus apie savo verslą (toliau – Skelbimas), naudotis kitomis Vilniusbynight.com svetainėje teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Vilniusbynight.com vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą ar bet kokia kita forma naudojantis Vilniusbynight.com (toliau – Vartotojas). Šių Taisyklių prasme paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Vartotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Vilniusbynight.com, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą (toliau – Paslaugos). Dalis Vilniusbynight.com teikiamų Paslaugų yra teikiamos Vartotojui už atlygį (toliau – Mokamos paslaugos). Mokamų paslaugų sąlygos gali būti nurodytos Vilniusbynight.com svetainės skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai“ ir/ ar konkrečios Mokamos paslaugos užsakymo puslapyje. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas paslaugas, o nuoroda į „Mokamas paslaugas“ apims tik tas Paslaugas, už kurias Vartotojas moka užmokestį.

1.4. Vartotojas sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Vilniusbynight.com. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Vilniusbynight.com. Vilniusbynight.com svetainės skiltys „Dažniausiai užduodami klausimai“, “Privatumo politika” yra neatskiriama taisyklių dalis.

1.5. Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos patalpinimui Vilniusbynight.com ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.

1.6. Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti Vilniusbynight.com teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Vilniusbynight.com, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

2. Reikalavimai Skelbimų turiniui, formai bei kitos Skelbimų talpinimo Vilniusbynight.com svetainėje sąlygos
2.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbime pateikdamas duomenis Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.

2.2. Vilniusbynight.com svetainės duomenų bazėje galima talpinti Skelbimus apie lankytinas vietas ar verslus Vilniaus mieste. Vartotojai savo Skelbimuose, po jų patalpinimo gali koreguoti visą pateiktą informaciją.

2.3. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje Vilniusbynight.com kategorijoje (pvz., Skelbimas apie naktinį klubą negali būti patalpintas transporto skiltyje).

2.4. Viename Skelbime leidžiama paskelbti (atvaizduoti ir aprašyti) tik apie vieną objektą.

2.5. Vilniusbynight.com toje pačioje skelbimų kategorijoje galima patalpinti ir demonstruoti tik 1 (vieną) to paties objekto Skelbimą, neskaitant atvejų, kuomet Skelbimo objekto lokacija yra skirtiga. (Pvz. Naktinis klubas Vilniaus mieste yra įsikūręs dviem skirtingais adresais)

2.7. Vartotojui draudžiama:

2.7.1. Skelbime (komentaruose, nuotraukose) siūlyti kitokius objektus ar paslaugas, negu nurodytas pagrindinėje Skelbimo informacijoje, pateikti klaidingą informaciją apie skelbiamo objekto savybes;

2.7.2. Skelbime ir kitose Vilniusbynight.com aplinkose pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų;

2.7.3. Reklamuoti, skelbti informaciją, kurioje minimi su Tiekėju tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba jų prekės ir(ar) paslaugos. Tokia informacija/nuorodos gali būti šalinamos.

2.8. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuriam Vartotojas neatstovauja. Skelbimai, pažeidžiantys šį draudimą, yra blokuojami arba nukeliami į Skelbimų paieškos rezultatų sąrašo pabaigą.

2.9. Fotografijos privalo vaizduoti siūlomą objektą. Nuotraukos gali būti redaguojamos keičiant jų eiliškumą. Taip pat gali būti trinamos nuotraukos, kurios nevaizduoja Skelbimo objekto, nuotraukose yra vaizduojami asmenys arba modifikuoti grafiniai vaizdai.

2.10. Draudžiama naudotis Vilniusbynight.com svetaine neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.10.1 pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą Vilniusbynight.com svetainėje turinio, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir t.t.);

2.10.2. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą Vilniusbynight.com svetainėje turinio, kuris būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves;

2.10.3. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą Vilniusbynight.com svetainėje turinio, kuris keltų grėsmę svetainės ar jos duomenų bazės saugumui (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);

2.10.4. pateikimą, publikavimą, siuntimą informacijos ir/ar laikymą Vilniusbynight.com svetainėje turinio, kuriuo pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiką (sukčiauti ir pan.). Esant įtarimams apie galimai Vartotojo vykdomą neteisėtą veiką, jo patalpinti Skelbimai gali būti blokuojami.

2.1ą. Skelbimo patalpinimo sąlygos ir instrukcijos yra nurodytos Vilniusbynight.com svetainės skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai“, taip pat Skelbimo talpinimo aplinkoje. Konkretaus Skelbimo kaina, parodymo laikas ir kitos sąlygos nurodomos Skelbimų talpinimo planuose. Skelbimų talpinimo planai yra pateikiami Vilniusbynight.com svetainėje pasirinkus Skelbimo kategoriją ir užpildžius skelbimo duomenis, prieš atliekant mokėjimą. Kilus neaiškumų dėl pasirinkto plano sąlygų Vartotojas neturėtų talpinti Skelbimo ir, norėdamas jį patalpinti, privalo susisiekti su Tiekėju.

3. Mokamos paslaugos
3.1. Vilniusbynight.com svetainėje už suteiktas Paslaugas atsiskaitoma pavedimu per banką. Mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to kai Vartotojas už jas sumoka Vilniusbynight.com svetainėje nustatyta tvarka. Laikoma, kad Vartotojas apmokėjo už Mokamą paslaugą, kai Tiekėjas faktiškai gauna Vartotojo mokėjimą.

3.2. Vartotojai Vilniusbynight.com už tam tikrą mokestį gali atlikti šiuos veiksmus:

3.2.1. Dėti kelis skelbimus į skelbimų kategorijas;

3.2.2. Užsakyti mokamas papildomas paslaugas: Skelbimo paryškinimą, skelbimo reklamą ir t.t.

3.3. Mokamų paslaugų kaina priklauso nuo Paslaugų plano, Skelbimo rodymo laiko, Skelbimo kategorijos, taip pat nuo to ar Vartotojas pageidauja papildomų Paslaugų. Konkrečių Mokamų paslaugų sąrašas, jų kainos ir kainų apskaičiavimo sąlygos, naudojimosi Paslaugomis tvarka ir terminai yra nurodyta Vilniusbynight.com svetainėje, kiekvienos konkrečios Mokamos paslaugos užsakymo puslapyje, prieš atliekant mokėjimą. Vartotojas, prieš užsakydamas Paslaugas, privalo susipažinti su šiomis sąlygomis.

3.4. Papildomos Paslaugos yra nurodytos Vilniusbynight.com svetainės skyrelyje „Dažnai užduodami klausimai“ ir Skelbimų talpinimo aplinkoje. Praėjus 1 (vienai) valandai po užsakymo, papildomai užsakytos Paslaugos laikomos pradėtomis teikti ir negali būti anuliuotos, todėl Vartotojas, prieš užsakydamas papildomas Paslaugas, privalo įvertinti jų poreikį. Vartotojui ištrynus Skelbimą, padarius ji nematomu (pasyviu), pinigai už papildomai užsakytą Paslaugą nėra grąžinami ir jos galiojimo terminas nėra pratęsiamas ar perkeliamas kitam Skelbimui.

3.5. Tiekėjas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Vartotojas, besinaudojantis Mokamomis paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią elektroniniu paštu ir/ar kitokiu pranešimu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) valandą iki darbų pradžios. Tokiu atveju Tiekėjas gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas paslaugas, analogiškas nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms (jei Mokamos paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

3.6. Apribojus ar sustabdžius Vartotojo galimybę naudotis Mokamomis paslaugomis ar Vartotojui negavus ar laiku negavus Mokamų paslaugų dėl kitų priežasčių nei Vartotojo įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas bei atvejai, nurodyti šių taisyklių 1.6., 3.5., 4.1. punktuose, Tiekėjas, Vartotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamų paslaugų, analogiškų nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms (jei Mokamos paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

3.7. Užmokestis už Skelbimus, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog Vartotojas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, nėra grąžinamas.

3.8. Vienas Mokamos paslaugos užsakymas Vartotojui suteikia teisę talpinti vieną Skelbimą, nebent prie konkrečios Paslaugos yra nurodyta kitaip. Pasirinkęs Mokamą paslaugą pagal konkretų planą ir/ ar konkrečiam laikotarpiui (pavyzdžiui 30 dienų ar pan.), Vartotojas įsipareigoja šia Paslauga naudotis ne trumpiau nei Mokamos paslaugos visas galiojimo laikotarpis (toliau – Minimalus laikotarpis). Jei Vartotojas pats panaikina Skelbimą arba jei Skelbimas panaikinamas dėl Vartotojo kaltės, pinigai už nepanaudotą Minimalų laikotarpį Vartotojui nėra grąžinami ir nėra perkeliami kitam Skelbimui apmokėti.

3.9. Vartotojui perkėlus Skelbimą iš aktyvaus į pasyvų, taip pat sustabdžius Skelbimo rodymą dėl Vartotojo kaltės, Skelbimo nerodymo laikotarpis yra įskaitomas į Minimalų laikotarpį ir Minimalus laikotarpis neperkeliamas bei neprailginamas laikotarpiui kurį Skelbimas nebuvo rodomas viešai Vilniusbynight.com svetainėje.

3.10. Jei šalių sutartis dėl Vartotojo kaltės ar jo iniciatyva yra nutraukiama nepraėjus Minimaliam laikotarpiui, Vartotojas privalo sumokėti Tiekėjui kompensaciją lygią konkrečios Vartotojo užsakytos Mokamos paslaugos mokesčio daliai nuo atsisakymo dienos iki Minimalaus laikotarpio pabaigos. Ši kompensacija išskaičiuojama iš Vartotojo sumokėtos Mokamos paslaugos kainos.

3.11. Skelbimų patalpinimo bei papildomų paslaugų (paryškinimo ir t.t.) kainos nurodomos Skelbimų talpinimo aplinkoje prieš jas užsakant.

3.12. Praėjus 1 valandai po užsakymo, papildomai užsakytos paslaugos negali būti anuliuotos.

4. Taisyklių pažeidimo pasekmės
4.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas privalo laikytis Vilniusbynight.com svetainėje nurodytų Skelbimo patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Tiekėjas turi teisę Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, blokuoti jų matomumą visiems Vartotojams, arba nukelti Skelbimus į jų paieškos rezultatų sąrašo pabaigą.

4.2. Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, Vartotojas informuojamas registracijos metu nurodytu el.paštu. Šiame punkte nurodyta Tiekėjo teisė neatleidžia Vartotojo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra gražinami.

4.3. Be atskiro įspėjimo Tiekėjas gali atlikti nedidelius Skelbimo redagavimo veiksmus.

4.4. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Vartotojo priėjimą prie Vilniusbynight.com ar naudojimąsi Vilniusbynight.com paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.

5. Atsakomybės apribojimas
5.1. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Vilniusbynight.com, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus, ir šios svetainės duomenų bazės techninį palaikymą.

5.2. Tiekėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir(ar) jų patalpinimo Vilniusbynight.com.

5.3. Laikoma, kad naudojimasis Vilniusbynight.com vykdomas nepriekaištingai, jei Vilniusbynight.com svetaine ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus. Tiekėjas neatsako už Vilniusbynight.com ar jos duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti.

5.4. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio, redagavimo kodo naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

6. Asmens duomenys
6.1. Registracijos metu ar vėliau naudojantis Vilniusbynight.com Kliento pateiktus ar Tiekėjo kitais būdais surinktus asmens duomenis Tiekėjas tvarko, t. y. renka, naudoja, saugo, perduoda, tik teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais, ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Kliento asmens duomenis Tiekėjas tvarko vadovaujantis šiose Taisyklėse, taip pat Vilniusbynight.com privatumo politikos nustatyta tvarka.

6.2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams (patalpinti skelbimus, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei skelbimų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje tikslu bei tiesioginės rinkodaros ir reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslais. Tiekėjas rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir esant poreikiui pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis.

7. Intelektinės nuosavybės teisės
7.1. Tiekėjas yra visų teisių į Vilniusbynight.com turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Vilniusbynight.com, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.

7.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Vilniusbynight.com turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu.

7.3. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas reklaminiais jo bendrovės tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Vartotojas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Vartotojo publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Internetinės svetainės duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir (ar) kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

8. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas
8.1. Vilniusbynight.com svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Vilniusbynight.com svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.

8.2. Ginčai, kilę tarp Tiekėjo ir verslininkų, sprendžiami MB “Naktinis Vilnius” buveinės vietos teisme.

8.3. Vartotojas ne verslininkas prašymą ir/ ar skundą dėl Vilniusbynight.com veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Tiekėjui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu info@vilniusbynight.lt. Nesutikdamas su Tiekėjo atsakymu, Vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Informacijos apsaugos priemonės
10.1. Tiekėjas Vartotojo asmens duomenis tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

10.3. Tiekėjas primena, jog Vartotojas yra pats atsakingas už Prisijungimo duomenų slaptumą. Tiekėjas prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Vartotojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Vartotojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Vartotojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).

11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Vartotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Tiekėjo laiką.

11.2. Kadangi Vilniusbynight.com tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi Vilniusbynight.com, Tiekėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles. Tiekėjas praneš Vartotojui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdamas apie tai Vilniusbynight.com. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Vilniusbynight.com.

11.3. Toliau naudodamasis Vilniusbynight.com, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų pratęsimu, naujų Paslaugų užsakymu, Skelbimų redagavimu ir/ar atnaujinimu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka. Iki Vilniusbynight.com Taisyklių pakeitimo užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.